ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2013 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г.

на сдружение

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ


УВОД

Изминалата 2013 година бе ползотворна за НОППЗУ. Организацията разшири своята дейност, като продължи иницативите, започнати през 2012 г., и стартира изпълнението на нови. Сдружението разви своята организационна структура и създаде първите си два регионални центъра. Фокус в дейността през годината бе изграждането на групи за взаимопомощ, набиране на средства от дарители за стартиране на нова инициатива, а именно: организиране на възможности за работа и доходи в подкрепяща среда за хора с психични проблеми, информационна дейност за запознаване на обществото с организацията и по актуални въпроси в сферата на психичното здраве, работа по преодоляването на отрицателните нагласи и предубежденията към хората с психични разстройства в България. Част от своите инициативи НОППЗУ осъществи със средства по проекти, финансирани от донорски организации.

Ето основните дейности на организацията през изминалата година:

1.ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ


СОФИЯ

През 2013 г. НОППЗУ продължи организирането на ежеседмични сбирки на отворена група за взаимопомощ в София. В началото на годината сбирките се провеждаха всеки понеделник от 17 до 19 ч., а от м. март, с цел да бъдат достъпни за повече хора, се преместиха в неделя от 16 до 18 ч. Организираха се в безвъзмездно предоставено от Фондация ГИП-София помещение в Комплекса за психично-здравни услуги в Слатина.

Софийската група за взаимопомощ още от началото на своето съществуване създаде традиция всяка последна сбирка от месеца да бъде Ден на отворените врати и на нея да могат да присъстват приятели, близки и всички, които се интересуват от дейността на групата. От м. февруари 2013 година в този ден НОППЗУ започна да организира провеждането на ежемесечни срещи-триалог. На тези срещи три пряко запознати с проблема психично разстройство групи, а именно: пациенти, близки и психично-здравни професионалисти, обсъждаха заедно различни теми, като споделяха опит, информация и търсеха решения на проблеми, които ги вълнуват. Срещите се ръководеха последователно от представител на всяка от трите групи. За изпълнението на тази своя инициатива НОППЗУ отново имаше подкрепата на Фондация ГИП-София, която за целта предостави безвъзмездно залата в Комплекса за психично-здравни услуги в Слатина. Триалогичните срещи се радваха на популярност сред участниците. Сравнително трудно се оказа въвличането в тях на психиатри – на срещите участваше само един психиатър, а останалите представители от групата на психично-здравните специалисти бяха предимно психолози и социални работници. За участниците в срещите-триалог НОППЗУ осигуряваше кафе, чай и дребни закуски в паузата, като за целта през 2013 г. бяха направени разходи в размер на 41 лв.


·БЛАГОЕВГРАД

От м. април 2013 г. се сформира първата група за взаимопомощ на НОППЗУ в гр. Благоевград. Групата беше отворена и се събираше всеки четвъртък от 14 до 16 ч., първоначално в безвъзмездно предоставено помещение от фондация ГИП-София в Информационния център за психично здраве – Благоевград, а по-късно, за по-голямо удобство на участниците, тя премести сбирките си в Дневния център за възрастни с психични увреждания, където също ползваше безплатно помещение.


·ПО СКАЙП

През 2013 г. в продължение на повече от шест месеца НОППЗУ организираше отворена група за взаимопомощ по скайп. В нея участваха хора от София, Нова Загора и Казанлък. Групата се събираше всеки петък от 19.30 до 21 ч. Тя даваше възможност на всеки, който има нужда от разговор и подкрепа от хора със сходни проблеми, да може да се включи, независимо къде живее. Групата прекрати своето съществуване поради не достатъчно редовното участие на повечето от членовете й. Въпреки нейното разпадане, тя беше полезна през времето на своето съществуване както за участниците в нея, така и за НОППЗУ с опита, който организацията получи. Групите за взаимопомощ по скайп преодоляват много ограничения, като дават възможност на всеки да се включи, независимо къде живее или колко му е трудно да излезе от къщи. Ето защо НОППЗУ ще поднови групата при наличие на достатъчно желаещи да участват в нея.

2.УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ


·Проект: СМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЛ.12 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ХОРАТА С ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ

В периода 1.10.2012 г. – 30.09.2013 г. НОППЗУ и фондация ГИП-София изпълниха съвместно проект, който бе финансиран от фондация Отворено общество. Водеща организация в него беше  фондация ГИП-София, а НОППЗУ бе в ролята на неин партньор. Този проект бе част от по-широка програма, в която фондация БЦНП в партньорство с фондация ГИП-София, НОППЗУ и БАЛИЗ адаптира и тества механизма за подкрепено вземане на решение като алтернатива на запрещението в България. Организациите-партньори по програмата оцениха как прилагането на механизма за подкрепено вземане на решение подпомага и защитава хората с психични проблеми и хората с интелектуални затруднения, постигнаха частична положителна промяна в нагласите на представители на законодателната, изпълнителната и съдебната система относно възможностите и ограниченията, които тези групи хора имат, създадоха ръководството "Подкрепено вземане на решение – пътеводител за упражняване на права". Ролята на НОППЗУ в тази програма бе в участието му при дефинирането на механизма за подкрепено вземане на решение в България, в изграждането на подкрепяща среда чрез организиране на групи за взаимопомощ, участие в работни срещи, семинари и конференции в рамките на проекта и наблюдаване и обобщаване на резултатите от изпълнението на проекта върху живота на включените в него хора с психично-здравни проблеми. В рамките на този проект се организира групата за взаимопомощ в Благоевград и продължи развитието на вече съществуващата група в София. Също в рамките на проекта се организира тридневен семинар с Общо събрание, в който членовете на НОППЗУ работиха върху формулиране визията на организацията, анализ на ситуацията и основните проблеми, извеждане на стратегическите цели на НОППЗУ, дългосрочно и краткосрочно планиране на дейността. Водещи на семинара бяха четирима членове на сдружението, подготвени за целта от организационен консултант.

Във връзка с дейностите, организирани и ръководени от НОППЗУ, бяха изразходвани средства за: възнаграждения за четирима координатори от НОППЗУ, за организиране на тридневен семинар с Общо събрание, за канцеларски материали и др. Всички разходи за дейностите на НОППЗУ по проекта се извършиха и отчетоха от името на водещата организация, получила финансирането: фондация ГИП-София.


·Проект: ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „РАБОТА ЗА ЗДРАВЕ"

През м. август 2013 г. НОППЗУ спечели първия си самостоятелен проект, финансиран от фондация Америка за България чрез фондация БЦНП. Проектът бе за организиране на дарителска кампания под надслов „РАБОТА ЗА ЗДРАВЕ", чрез която в периода 14.08.2013 – 31.12.2013 г. да се наберат средства за новата иницатива на НОППЗУ: „РАБОТИЛНИЦА". Целта на тази иницатива бе организиране на малко производство за хора с психично-здравни проблеми, в което те да създават различни предмети за бита, като чрез това постигат по-добра социализация и по-висок стандарт на живот. В изпълнение на проекта на практика стартира иницативата „РАБОТИЛНИЦА", като  членове и сътрудници на НОППЗУ от София, Стара Загора и Благоевград изработваха предмети за целите на дарителската кампания. По време на кампанията бяха организирани седем дарителски сбирки в гр. София, в които общо 33 човека се отзоваха на поканата за участие и станаха дарители на НОППЗУ. Бяха проведени индивидуални срещи с още осем дарители. Организираха се и два благотворителни базара в София. Равносметката след края на кампанията показа, че каузата на организацията подкрепиха 41 индивидуални дарители (35 от София и 6 от Благоевград), сред които 39 физически лица и 2 юридически лица. В резултат на дарителските сбирки и благотворителните базари, по време на дарителската кампания „РАБОТА ЗА ЗДРАВЕ" бяха събрани финансови средства в размер на 3090 лв., които НОППЗУ започна да изразходва целево за своята инициатива „РАБОТИЛНИЦА". Освен с финансовата подкрепа, проведената дарителска кампания спомогна също така за създаване на полезни контакти с хора и организации, които изявиха готовност да окажат помощ на НОППЗУ в различни направления от дейността й. Общият бюджет на проекта за дарителската кампания бе в размер на 1000 лв., получени като безвъзмездно финансиране от донорската организация. От тази сума до края на 2013 г. НОППЗУ изразходва общо 850 лв., от които 600 лв. бяха изплатени на общо 13 активиста на сдружението, участвали в организирането на дарителската кампания чрез изработване на предмети за кампанията, събиране на дарения, провеждане на благотворителни базари и др., 150 лв. бяха използвани за закупуването на материали и 100 лв. бяха изразходвани за транспортни разходи.

От събраните по време на дарителската кампания средства, НОППЗУ изразходва до края на 2013 г. общо 411 лв., с които закупи материали за вече действащата „РАБОТИЛНИЦА".


3.ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА НОППЗУ

През 2013 г. продължи допълването с актуална информация на създадения през 2012 г. фейсбук-профил на НОППЗУ: www.facebook.com/NOPPZU. В работата по него се включиха с доброволен труд още двама членове на организацията, с което общия брой на доброволците, ангажирани с тази дейност, стана четирима. Във своя фейсбук-профил НОППЗУ обявява всички свои иницативи, предоставя информация за новини в областта на психичните разстройства и лечението им, информира за иницативи на други организации, дава възможност за коментари по разнообразни теми и др.

През цялата година организацията имаше трудности със своя сайт:www.nops.hit.bg, създаден и администриран от член на организацията на доброволни начала. Поддържането на актуален и работещ сайт на НОППЗУ е предстояща важна задача пред сдружението.

През 2013 г. НОППЗУ отпечата първите 1000 листовки с информация за своята мисия, цели и дейности. Те се раздаваха по време на благотворителните базари в рамките на дарителската кампания „РАБОТА ЗА ЗДРАВЕ", бяха поставяни към всеки от продуктите, изработени в „РАБОТИЛНИЦАТА", активисти на организацията ги оставяха за раздаване при психиатри от психиатрични болници и амбулатории в градовете София и Благоевград. Разходите за отпечатването на листовките бяха част от бюджета на проекта, изпълняван от НОППЗУ като партньор на фондация ГИП-София и финансиран от фондация Отворено общество.


4. РАБОТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ХОРАТА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Една от основните цели на НОППЗУ е промяна на нагласите на обществото към хората с психични разстройства в България и поставяне на проблемите им във фокуса на публичното обсъждане. В тази връзка през изминалата година организацията работи в следните области:


·Медийни изяви

През 2013 г. членове на софийската група за взаимопомощ участваха в четири телевизионни предавания по национални телевизии: сутрешни блокове по Би Ти Ви и Нова ТВ, предаването „Малки истории" по БНТ и филма „Луднала соната", също по БНТ. Те участваха в дискусии по актуални въпроси, касаещи психичното здраве и отношението към хората с психични разстройства. През 2013 г. документалният филм "Луднала соната" на журналистката Мария Чернева спечели първа награда в конкурса "Валя Крушкина - журналистика за хората".

НОППЗУ ще продължи и за в бъдеще да подпомага процеса повече хора с психично-здравни проблеми да участват в медийни дискусии, касаещи техните проблеми и интереси, със стремеж психичното разстройство да загуби ореола си на срамно, тайнствено и плашещо заболяване.


·Разяснителни и информативни инициативи

НОППЗУ участва в няколко информационни събития, посветени на проблемите на хората с психични разстройства и организирани в рамките на изпълнението на партньорската програма с фондация ГИП, фондация БЦНП и БАЛИЗ.

По време на дарителската си кампания, НОППЗУ превърна дарителските сбирки и благотворителните базари в повод за разговор по въпросите, касаещи психичното здраве и нуждите на хората с психични разстройства. Участието на хора с психично-здравни проблеми в иницативите на дарителската кампания открито и без прикриване на техните диагнози, бе една положителна стъпка към развенчаване на митовете и предразсъдъците в обществото.

5.ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

На свое заседание от 31.08.2013 г. Управителният съвет утвърди създаването на първите два регионални центъра на НОППЗУ:


·РЦ Благоевград

Регионалният център бе учреден по инициатива на членовете на сдружението в гр. Благоевград на учредително събрание, проведено на 15.08.2013 г. Съгласно Устава на организацията, събранието избра ръководен екип, състоящ се от трима членове на РЦ Благоевград, с мандат 3 години.


·РЦ София

Регионалният център бе учреден по инициатива на членовете на сдружението в гр. София на учредително събрание, проведено на 24.08.2013 г. Съгласно Устава на организацията, събранието избра ръководен екип, състоящ се от трима членове на РЦ София, с мандат 3 години.

Със създаването на първите си два регионални центъра, НОППЗУ бележи важна крачка в своето структурно развитие. Тяхното учредяване дава повече правомощия за вземане на решения и за самоуправление на членовете на организацията в регионалните центрове, за да планират и осъществяват инициативи, отговарящи най-добре на техните нужди. Сътрудничеството между управляващите екипи на регионалните центрове и Управителния съвет на организацията е предпоставка за раждането на нови идеи и полезни инициативи, както и за по-добро управление на дейността на НОППЗУ.

През 2013 г. Управителният съвет и управляващите екипи на регионалните центрове приеха общо 20 нови члена на организацията и освободиха от членство по негово желание 1 човек, с което общият брой на членовете на сдружението към 31.12.2013 г. стана 35 души.

През 2013 г. към НОППЗУ се присъединиха първите двама сътрудници. Съгласно Устава на НОППЗУ това са хора, които имат желание да участват в работата на организацията, но не отговарят на условията за членство в нея. Първата инициатива, която нашите сътрудници подпомогнаха активно с доброволен труд, бе дарителската кампания „РАБОТА ЗА ЗДРАВЕ". Те допринесоха за нейното осъществяване, оказвайки организационна, логистична и материална подкрепа.


6.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

В началото на 2013 ръководството на НОППЗУ вписа организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието. Текущото счетоводно отчитане и съставянето на Годишния финансов отчет за 2012 г. се извърши безвъзмездно от двама счетоводители – доброволци към организацията. Към НАП бе подадена Данъчната декларация за 2012 г. В Софийски градски съд бе направена регистрация на новия състав на Управителния съвет, избран от Общото събрание през 2012 г. Откри се банкова сметка на организацията. С доброволен труд се извърши организирането и отчитането на проекта за дарителска кампания към финансиращата организация. Изработиха се печати за двата регионални центъра, бланки за договори за дарения, визитни картички за членове на Управителния съвет и визитни картички-бланки за активистите на организацията.

За административни нужди през 2013 г. бяха изразходвани общо 216 лв., основно за: вписване на промени по партидата на НОППЗУ в СГС, издаване на заверени преписи и актуални състояния от съда, разходи за канцеларски материали, пощенски разходи и др. Управителния съвет и управляващите екипи на регионалните центрове на НОППЗУ работят на доброволни начала и не получават заплащане за труда си.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НОППЗУ постигна резултатите от дейността си през 2013 г. в голяма степен благодарение на доброволческия труд на свои активисти и на сътрудничеството си с други неправителствени организации. Средствата, изразходвани за дейността, бяха получени чрез финансиране по проекти и чрез дарения от индивидуални дарители.

Общият размер на разходите, извършени от НОППЗУ през 2013 г., възлиза на 1521 лв., от които: 671 лв. изразходвани за инициативи на организацията и за административни разходи и 850 лв. изразходвани за дейности, финансирани по проект.

Общият размер на приходите, получени от НОППЗУ през 2013 г., възлиза на 4169 лв., от които 3169 лв. е общият размер на средствата, получени през годината от дарения и благотворителни продажби и 1000 лв. са средствата, получени като целево дарение по проект.

Финансовият резултат от дейността през 2013 г. възлиза на 2648 лв.

Управителния съвет изказва своята благодарност към всички активисти на НОППЗУ – членове и сътрудници, които отдадоха безвъзмездно време, труд и материални ресурси за осъществяването на инициативите в сдружението, към всички дарители на организацията, които с финансови средства подкрепиха дейността й и към всички неправителствени организации, които подпомогнаха работата й със своето ползотворно сътрудничество!

Дата: 26.03.2014 г.

Гр. София

Председател на УС: 

КРАСИМИР ГЕГОВ

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info